Miras hukuku, kişinin gaipliği veya ölümü halinde mal varlığının yasal ve diğer mirasçılara nasıl ve ne şekilde dağıtılması gerektiğini inceleyen bir hukuk dalıdır. Miras konusu  yalnızca mal varlığını değil hakları ve borçları da içermektedir. Murisin mal varlığı ile birlikte hakları ve borçları da mirasçılar arasında paylaştırılmaktadır.

Miras hakkı anayasal bir hak olmakla birlikte miras hukuku Türk Medeni Kanununda düzenlenmektedir. Mirasçı tek kişi olabileceği gibi birden fazla kişide olabilmektedir.

Miras Hukukunun İlgilendiği Konular Nelerdir?

Miras hukuku yasal ve atanmış mirasçılar, vasiyetnameler, miras sözleşmeleri ve bunların iptali, muris muvazaası, tereke, terekenin tespiti, mirasçı atama, art mirasçı atama, yedek mirasçı atama, miras ortaklığı ve miras ortaklığına atanacak olan temsilci, mirasçılıktan çıkarma ve iptali,  ortaklığın giderilmesi, miras ortaklığının müşterek mülkiyete dönüştürülmesi, denkleştirme, tenkis, alacaklılara karşı sorumluluk vs. şeklinde sıralanmaktadır.

Yasal Mirasçı ve Atanmış Mirasçı Nedir?

Miras hukukunda iki türkü mirasçı yer almaktadır. Yasal mirasçılar, kan bağından doğan kişilerdir ve bunlar dört gruba ayrılmaktadır. Birinci grup kan hısımlığıdır ve bunların birinci, ikinci ve üçüncü zümresi yasal mirasçılardır. İkinci grup olarak sağ kalan karı ya da koca yasal mirasçı olmaktadır. Üçüncü grupta murisin evlatlıkları yasal mirasçı olarak yer almaktadır. Atanmış mirasçı ise murisin sağken atadığı mirasçıdır.

Tereke Nedir?

Miras hukukunda murisin taşınır veya taşınmaz tüm mal varlığına, haklarının ve borçlarının tamamına, yükümlülüklerine tereke adı verilir.

Kanunun Mirasçı Olabilmek İçin Aradığı Şartlar

Miras hukuku, mirasçı olabilecek kişide bazı şartla aramaktadır. Bunlardan ilki ve en önemlisi sağ ve tam doğmak, hayatta kalmaktır. İkincisi medeni haklardan yararlanmak ve mirastan yoksun kalmamış olmaktadır.

Miras Davalarına Bakan Yetkili Mahkeme Kimdir?

Miras paylaşımında miras bırakan kişinin yerleşim yeri neresi ise mahkemenin orada açılması gerekmektedir. Murisin yerleşim yeri medeni kanununun hükümlerine göre belirlenmektedir.

Miras Payları Nasıl Hesaplanmaktadır?

Miras payı, miras hukukuna göre miras bırakanın sağ kalan eşinin olup olmamasına ve  zümresine göre farklılık göstermektedir. Miras bırakanın sağ kalan eşi yok ise miras ilk olarak ilk zümreye eşit olarak paylaştırılır. İlk zümrede kimse yok ise ikinci zümreye paylaştırılır. İkinci zümrede de kimse yok ise üçüncü zümreye miras eşit olarak paylaştırılır. Üçüncü zümrenin bulunmadığı durumlarda ise dördüncü zümre olarak miras devlete kalmaktadır.

Eş sağ ise mirasın dörtte birini alır geri kalan üçte biri ise miras bırakanın alt soyu arasında eşit olarak paylaştırılmaktadır. Miras bırakan kişinin alt soyundan kimse yok ise yasal mirasçıları sağ kalan eşi, anne ve babası olmaktadır.